Darbinieku apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem

RSK apdrošināšana AS, www.rsk.lv

Neviens darbinieks un arī darba devējs nav pasargāts no dažādiem nelaimes gadījumiem, kuru rezultātā var būt apdraudēta cilvēka darba spēja un pat dzīvība. Lai uzņēmums nesaskartos ar neapmierinātiem darbiniekiem un tiesvedības procesiem, uzņēmumam ir jāuzņemas sociālā atbildība par saviem darbiniekiem. To var izdarīt, apdrošinot darbiniekus pret nelaimes gadījumiem, līdz ar to nodrošinot materiālos pabalstus darbiniekam un viņa ģimenei nelaimes gadījumā.

Medicīniskie izdevumi
Ja apdrošināšanas gadījuma rezultātā apdrošinātajam radusies nepieciešamība pēc ārstēšanās, apdrošinātājs apmaksā apdrošinātājam šādus ārstēšanās izdevumus saskaņā ar iesniegtajiem rēķiniem vai kases aparāta čekiem un medicīnisko pakalpojumu nepieciešamību pamatojošiem dokumentiem, nepārsniedzot apdrošināšnas seguma Medicīniskie izdevumi apdrošinājuma summas limitu:
1. par apdrošinātā nogādāšanu ar sanitāro transportu uz ārstniecības iestādi;
2. par ārstējošā ārsta nozīmētajiem medicīniskajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar ambulatoro vai stacionāro ārstēšanu;
3. par medikamentiem, pārsienamajiem materiāliem un medicīniskās palīdzības līdzekļiem, kas saistīti ar apdrošināšanas gadījumu, tajā skaitā, kruķi, saites, ģipša longetes;

Apdrošināšanas atlīdzība pārejošas darba nespējas gadījumā
Ja apdrošināšanas gadījuma rezultātā apdrošinātais guvis pārejošu darba nespēju, kas apstiprināta ar ārstniecības iestādes izsniegtiem darba nespēju apstiprinošiem dokumentiem un darba devēja apstiprinājumu, apdrošinātajam izmaksā apdrošināšanas atlīdzību nepārsniedzot apdrošināšanas seguma Pārejoša darba nespēja apdoršinājuma summas limitu.

Apdrošināšanas atlīdzība nāves gadījumā
Apdrošinātā nāves gadījumā tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, kas ir vienāda ar apdrošināšanas seguma Nāve apdrošinājuma summas limitu jeb apdrošinājuma summu, atskaitot no tās šī līguma darbības laikā izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības.

Apdrošināšanas atlīdzība invaliditātes gadījumā
1. Apdrošinātā invaliditātes gadījumā tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, ko aprēķina procentos no apdrošināšanas seguma Invaliditāte apdrošinājuma summas limita atbilstoši noteiktajai invaliditātes grupa:i
1.1. I invaliditātes grupa – 100%;
1.2. II invaliditātes grupa – 50%;
1.3. III invaliditātes grupa – 25%.
2. Izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību par pirmās, otrās vai trešās grupas invaliditāti, no tās tiek atskaitītas ar šo apdrošināšanas gadījumu saistītās iepriekš izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības par pārejošu darba nespēju, medicīniskajiem izdevumiem un traumu.

Apdrošināšanas atlīdzība par traumu
1. Ja apdrošināšanas gadījuma rezultātā apdrošinātais gūst traumu, apdrošinātajam ir tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību Traumu tabulā norādīto procentu apmērā no apdrošināšanas seguma Trauma apdrošinājuma summas limita.
2. Ja apdrošināšanas gadījuma rezultātā iegūti vienas ķermeņa daļas vai vienas orgānu sistēmas vairāki bojājumi, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā par bojājumu, par kuru paredzēta lielāka atlīdzība.
3. Ja apdrošināšanasgadījuma rezultātā iegūti vairāku ķermeņa daļu vai vairāku orgānu sistēmu bojājumi, apdrošināšanas atlīdzības summējas, nepārsniedzot apdrošināšanas polisē noteikto apdrošināšanas seguma Trauma apdrošinājuma summas limitu.
4. Ja apdrošinātais ir guvis sīku traumu, piemēram, nobrāzumu, skabargu vai tamlīdzīgu traumu, kā rezultātā netiek bojātas vai traucētas viņa darba spējas vai spējas veikt līdzšinējos ikdienas uzdevumus, apdrošinātājam ir tiesības neizmaksāt apdrošināšasas atlīdzību.

Apdrošināšanas līgums paredz aizsardzību 24 stundas diennaktī visā pasaulē.
Nelaimes gadījums - pēkšņa negaidīta ārējo faktoru - fizisku, mehānisku, ķīmisku, termisku faktoru vai indīgu gāzu - iedarbība uz apdrošinātā ķermeni pret viņa gribu, kas notikusi apdrošināšanas līguma darbības laikā.
Apdrošināšanas līgums tiek slēgts uz vienu gadu. Apdrošināšanas līgums stājas spēkā septītajā kalendāra dienā pēc apdrošināšanas prēmijas iemaksas.
Apdrošinājuma summa un apdrošināšanas prēmija
Apdrošinājuma summu nosaka Puses, savstarpēji vienojoties (apdrošinājuma summa - sākot no Ls 1000,00). Apdrošināšanas prēmiju nosaka apdrošinātājs, pamatojoties uz apdrošinātāja izstrādātām apdrošināšanas prēmiju tarifu likmēm, apdrošinājumu summu, apdrošināšanas līguma darbības termiņu un citiem faktoriem.

PME: