Vairāk nekā 300 Latvijas vecāki aicina veselības ministru Vinetu Veldri risināt problēmas bērnu veselības aprūpes jomā

Šodien, 1. jūnijā Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā vairāk nekā 300 Latvijas vecāki nosūtīja veselības ministram Vinetam Veldrem atklātu vēstuli ar lūgumu izvērtēt bērnu veselības aprūpē samilzušās problēmas un rast risinājumu situācijas uzlabošanā. Vēstulē ir minēti bērnu veselības aprūpes sistēmas un iestāžu darbības trūkumi un sniegti konkrēti ieteikumi situācijas uzlabošanai.

Galvenās problēmu jomas bērnu veselības aprūpē saistītas ar informācijas pieejamību un apmaiņu starp mediķiem un bērnu vecākiem,
savstarpējās sadarbības problēmas, kā arī nesaskaņotība un nepilnības likumdošanā un bieži vien esošo noteikumu neievērošana.

Bērnu vecāki vēlas, lai bērni, ja reiz viņiem ir radusies vajadzība pēc medicīniskās palīdzības, to saņemtu ātri un iespējami ērtāk, lai bērna izmeklējumi un ārstēšana noritētu saudzējoši un profesionāli augstvērtīgi, lai vecāki un mediķi iespējami vairāk sadarbotos un
savstarpējas sapratnes gaisotnē panāktu labāko un ātrāko bērna veselības uzlabojumu. Diemžēl ikdienā bieži nākas pārliecināties par pretējo – bērna saslimšanas gadījumā medicīniskā palīdzība bieži ir grūti pieejama vai novēlota, informācijas aprite bērna veselību skarošajos jautājumos - nepietiekama, attieksme no personāla ir nelaipna vai pavirša, turklāt nepilnības likumdošanā uzliek papildus slogu slima bērna vecākiem.

Vēstulē minēti vairāki ieteikumi samilzušu problēmu risināšanai:

1. Nodrošināt reālu, praksē darbojošos iespēju saņemt pilnu informāciju par bērna veselības stāvokli, plānotajām un  veiktajām manipulācijām.
        
2. Nodrošināt savlaicīgu un profesionāli vispusīgu informāciju par vecāku un bērnu tiesībām medicīnas pakalpojumu jomā, iespējām
iegūt piemērotāko medicīnisko palīdzību kā citviet Latvijā, tā
        arī ārpus Latvijas robežām.
        
3.Nodrošināt aizbildņu tiesības atrasties līdzās bērnam gan palātā (aktīvi paplašinot šādas iespējas, kas šobrīd ir strikti         ierobežotas), gan medicīnisku manipulāciju laikā.
        
4. Atvieglot un paātrināt neatliekamās medicīnas pakalpojumu saņemšanu bērniem.
        
5. Nodrošināt bērnu aizbildņiem tiesības operatīvi piekļūt bērna slimības vēsturei u.c. medicīniskajai dokumentācijai.
        
6. Nodrošināt pacientiem un viņu aizbildņiem bezmaksas psihologa un sociālā darbinieka konsultāciju iespējas, jo sevišķi ilgstošu un
smagu saslimšanu gadījumos.
        
7. Pārskatīt un optimizēt līdzekļu sadali valsts atbalstītajai bērnu medicīnas aprūpei kopumā.
        
8. Likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" nav atrunāta situācija, kas paredzētu darba nespējas lapas izsniegšanu
apgādniekam (visbiežāk tēvam) gadījumos, ja otrs, bērna kopšanas atvaļinājumā esošs vecāks (piemēram, māte) šinī laika posmā
saslimst un bērns paliek bez aprūpes.
        
9. Lūdzam Veselības ministriju veikt pārrunas ar atbilstošo nozaru vadītājiem likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"
13.p. grozījumu ierosināšanai par slima bērna kopšanai paredzētā laika limita atcelšanu.
        
10. Ierosinām veikt pārrunas ar speciālistiem, lai pārskatītu MK noteikumus "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas". Šīs prasības nosaka, ka, ja bērns slimības dēļ iestādi neapmeklē ilgāk par trijām dienām, pēc bērna izveseļošanās iestādē tiek iesniegta ārstniecības personas izziņa par bērna veselības stāvokli, ko varētu   atrisināt ar bērnu dārza medicīnas māsas palīdzību. 
        
       
Latvijas vecāku vārdā,

Ieva Lazda

ieva.lazda@filozofija.lv,

tālr. 26577265

PME: